Mr. Levan Kardava

Executive Director
Tel: +995557104030
levani.kardava@gmail.com

Mr. Valdek Kodua

Head of the Board
Tel: +995574496363

Mr. Levan Kuchuloria

Member of the Board
naturaleinfo@gmail.com

Mr. Mamuka Beriashvili

Member of the Board
Tel: +995574555511
nutex.ltd@gmail.com

Mr. Vaja Chaava

Member of the Board
Tel: +995571546819
vajachaava@gmail.com

Mr. David Ekhvaia

Member of the Board

Mr. Temur Gogokhia

Member of the Board
Tel: +995574199019
euronut.llc@gmail.com

Mr. David Chaprava

Member of the Board
Tel: +995555105662
dat-chap77@mail.ru

Mr. Eldar Meporia

Member of the Board
Tel: +995599199103

Mr. Goga Abuladze

Member of the Board
Tel: +995597992399

Mr. Sergo Lashkarava

Member of the board